Belarusiýadaky okuw-bilim

Biziň bilen aňsatlyk bilen kabul ediliň
5
ýyllap Belarusiýada işleýäris
395
uçurymlar 6 dürli ýurtlardan
24
sagatlyk komek we hyzmat bilen üpjün edýaris

Okuwa nädip girmeli:

Admission process step
1
Web sahypamyzda talaplyk (zaýawka) ýerleşdiriň biz siz bilen habarlaşarys
Admission process step
2
Bize gerekli resminamalaryň kopiýalaryny ugradyň
Admission process step
3
Biz çakylyk taýýarlaýarys we Belarusýa ilçihanasyna ugradýarys
Admission process step
4
Siz wiza alýarsyňyz we avia petekleri satyn alýarsyňyz!
Admission process step
5
Biz sizi howa menzilinde garşylarys, umumy ýaşaýyş jaýyna ýerleşdireris, ýokary okuw jaýyna resminamalary tabşyryp okuwa ýerleşdireris we köp sanly beýleki meseleler!

Biziň hyzmatdaşlarymyz

5 ýyl boýynça hyzmatdaşlarymyz bilen dostlukly gatnaşyklarymyz bar. Bu bolsa bizin talyplarymyzyň islendik meselerini çatlyk bilen çözmelerine kömek eder we olaryň ähli soraglaryna jogap almalaryny üpjün eder.

Biz size nähili kömek edip bileris?

Talyplara kompleksleýin profesional kömek: bir ýokary okuw jaýyny saýlamakdan başlap Belarusiýa gelmezden öňki we geleniňden soňky meseleri doly kömek bilen garşylama.
Siziň ähli soraglaryňyza jogap bereris
Uniwersiteti saýlamaga kömek ederis
Dokumentleri taýýarlarys
Ähli uniwersiteta giriş soraglaryňyz
boýunça siziň bilen maslahatlaşarys
Howa menzilinde sizi garşy alarys
Ýerleşmeginize komek ederis
Biziň hyzmat paketlarymyz
0,00 $
 • Maslahatlaşmak 24/7( islendik wagtda)
 • Onlaýn garşylama
 • Çakylyk hatynyň taýýarlama
 • * БГМУ, БГУ, БГТУ, БГАС – başgalary
260 $
 • Maslahatlaşmak 24/7( islendik wagtda)
 • Onlaýn garşylama
 • Çakylyk hatynyň taýýarlama
 • Howa menzilinden alyp gaýtmak
 • Aragatnaşyk üçin telefon nomer/ sim karta
 • Umumy ýaşaýyş jaýyna ýerleşdirmek
 • Ýurduň hasabyna ýazylmakda kömek
 • Registrаsiýa meselesi boýunça kömek
460 $
 • Maslahatlaşmak 24/7( islendik wagtda)
 • Onlaýn garşylama
 • Çakylyk hatynyň taýýarlama
 • Howa menzilinden alyp gaýtmak
 • Aragatnaşyk üçin telefon nomer/ sim karta
 • Umumy ýaşaýyş jaýyna ýerleşdirmek
 • Ýurduň hasabyna ýazylmakda kömek
 • Registrаsiýa meselesi boýunça kömek
 • Dokumentlary terjime etmek we notarius hyzmatlary
 • Wagtlaýyn galmak üçin töleg
 • 1 ýyllyk bellige almak (registrsiýa) üçin töleg
 • Medisinskiý barlaglardan geçmek üçin töleg
 • Medisinskiý barlaglardan geçmekde kömek
myuniver bilen işläp - gazan
Biziň gysgaça
programmamyz barada biliň