header background header background
Belarusýanyň döwlet
aragatnaşyk akademiýasy
Belarusýanyň döwlet aragatnaşyk akademiýasy

Iň gowy müşderiler üçin iň gowy bahalar

2070 $
1150 $
yyl
1530 $
850 $
yyl
2160 $
1200 $
yyl

MyUniver müşderisi bol we iň gowy bahalar bilen bilim al!

Hemme zat örän aňsat - biziň kompaniýamyz BDAA hyzmatdaşy bolup durýar! Hut şol sebäpden diňe MyUniver müşderileri üçin biz akademiýa bilen bilelikde ýokary bilim almgayň bahasyny şeýle elýeterli etdik
certificate background certificate background certificate

ÝÖRITE TEKLIBIŇ SIZIŇ ÜÇIN ELÝETERLI BOLMAGY ÜÇIN - BIZIŇ ÜÇ HYZMAT BUKJAMYZDAN BIRINI SAÝLAŇ:

100 $
 • Maslahatlaşmak 24/7( islendik wagtda)
 • Onlaýn garşylama
 • Çakylyk hatynyň taýýarlama
260 $
 • Maslahatlaşmak 24/7( islendik wagtda)
 • Onlaýn garşylama
 • Çakylyk hatynyň taýýarlama
 • Howa menzilinden alyp gaýtmak
 • Aragatnaşyk üçin telefon nomer/ sim karta
 • Umumy ýaşaýyş jaýyna ýerleşdirmek
 • Ýurduň hasabyna ýazylmakda kömek
 • Registrаsiýa meselesi boýunça kömek
460 $
 • Maslahatlaşmak 24/7( islendik wagtda)
 • Onlaýn garşylama
 • Çakylyk hatynyň taýýarlama
 • Howa menzilinden alyp gaýtmak
 • Aragatnaşyk üçin telefon nomer/ sim karta
 • Umumy ýaşaýyş jaýyna ýerleşdirmek
 • Ýurduň hasabyna ýazylmakda kömek
 • Registrаsiýa meselesi boýunça kömek
 • Dokumentlary terjime etmek we notarius hyzmatlary
 • Wagtlaýyn galmak üçin töleg
 • 1 ýyllyk bellige almak (registrsiýa) üçin töleg
 • Medisinskiý barlaglardan geçmek üçin töleg
 • Medisinskiý barlaglardan geçmekde kömek
good comfortable good

Aragatnaşyk Akademiýasy - örän gowy saýlaw

Belarus döwlet aragatnaşyk akademiýasy - uzyn taryhy bolan (1930-njy ýylda döredilen) döwrebap ýokary okuw jaýydyr.

Häzirki wagtda bu ýokary okuw jaýy, geljegi bolan profillerde ýokary hilli hünärmenler taýýarlaýar. Ony dolandyryjy organ Belarus Respublikasynyň aragatnaşyk we maglumatlaşdyrma Ministrligi bolup durýar, ol respublika derejesinde profile soraglarynyň kadalaşdyrylmagyna jogap berýär. Uçurymlaryň her biri döwlet diplomyny alýarlar.

Akademiýany gutaran hünärmenler zähmet bazarynda ýokary derejeli talapdan peýdalanýarlar. Olardan aýratyn üstünlikli bolanlar Belarusyň we daşary ýurtlaryň uly kompaniýalarynda işleýärler.

GELJEGI BOLAN HÜNÄRMENLER
PAÝTAGTDA BILIM ALMAK
DÖWREBAP ENJAMLAŞDYRYLAN OTAGLAR
UMUMY ÝAŞAÝYŞ JAÝY OKUWDAN 2 MIN ARALYKDA
GÜÝÇLI MUGALLYMLAR DÜZÜMI
ADY BELLI OKUW MERKEZLERI

Akademiýanyň Hyzmatdaşlary:

good comfortable good good

Akademiýanyň talyplarynyň we uçurymlarynyň beýanlary

feedback avatar
MERJEN
Maglumat aragatnaşygy inženeri
Belarus döwlet aragatnaşyk akademiýasynda okuwymy tamamlap, alnan bilimleriň talap edijligini uly ynam bilen billäp biljek. Işe ýerleşmek meselesi meniň üçin kyn bolmady, sebäbi öz ýurduma gaýdyp gelemde, abraýly kompaniýadan gürrüňdeşligi geçdim we borçnamalarymy ýerine ýetirmäge başladym. Marketing ugruna mydama talap ýokary bolar, uniwersitetde okuwyň hili bolsa, gürrüňsiz, ýokary derejede.
feedback avatar
MUHAMMET
Kärhanada ykdysadyýet we dolandyryş
Ykdysady gatnaşyklaryna mydama talap ýokary bolar. Meniň Watanymda döwlet we hususy derejelerdäki täjirçilik-proseslerine uly üns berilýär. Ene-atam bilen ýokary okuw jaýyny saýlamak döwründe dogry uniwersiteti saýlamagy başardygyma ynanýaryn. Yzyma ser salsam, çalt geçen 4 ýyl meniň üçin boş geçmedi, men täze hünäre eýe boldum. Men has erudirlenen boldum, täze bilimleri we endikleri edindim. Ýurduma gaýtmak bilen Watanymda ygtyýarly we talap edilýän hünärmen boljakdygyma hiç hili şübhäm ýok.
feedback avatar
JAHAN
Maglumat aragatnaşygy inženeri
Meniň ýurdumda öndürilýän önümleriň hil gözegçiligi pudagynda hünärmenleriň ýetmezçiligi barada köp habar edildi. Ýeňil senagaty gowy ösýär, şonuň üçin şeýle hünärmenlere talap ýokary. Biziň üniwersitetlerimizde tejribeli mugallymlar ýeterlikli däl, şonuň üçin men Belarusy saýladym. Seslenmeler bilen tanyşyp we öz soraglaryma deslapky jogaplary alyp, men okuwa girmegi karar etdim. Okuw ýyllarym bildirmän geçdi. Aragatnaşyk akademiýasynda daşary ýurt talyplaryna gowy garaýarlar. Ähli ikirjiňlenýän dalaşgärlere maslahat berýärin!